0850 303 8 717 | info@yontemkoleji.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI ve PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİKişisel verilerin korunmasını isteme, öncelikle Anayasal bir hak olup, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleriyle uymaları gereken usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilerek 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.


Biz, Yöntem Koleji olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi her koşulda aşağıda belirttiğimiz şekilde;

Hizmet sunumuna dair olan hizmet alımı ilişkimiz kapsamında;


İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,


Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,


Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işleyeceğimizi bildiririz.

Yöntem Koleji Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI


Yöntem Koleji  sizlerden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı hâlinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.


Yöntem Koleji  olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Yöntem Koleji meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi; İnternet sitemiz, düzenlediğimiz özel aktiviteler, santralimiz, kayıt kabul sorumlumuz, muhasebe, sosyal medya hesaplarımız veya arama motorları üzerinden iletmeniz yoluyla kişisel verilerinizi topluyoruz.


Bu veriler ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, eğitim düzeyi, medeni durumu, ödeme bilgileri (kredi kartı, banka hesap bilgileri.), eğitim geçmişi ve iş düzeyi, özgeçmiş bilgileri içermektedir.


KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerine uygun olarak kişisel veriler :


•Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek,
•Sunulan hizmetlerden faydalandırmak,
•Yeni uygulamalardan haberdar etmek,
•Düzenlediğimiz etkinliklerden haberdar etmek,
•Düzenlediğimiz toplantılara davet etmek,
•Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek,
•Kişisel veri sahibinin yapacağı şikayet, geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak,
•Kişisel veri sahibinin tercihine göre oluşturulan servisleri önermek,
•Yasal mevzuata uygun şekilde ticari elektronik posta göndermek,
•Yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlamak
• İlgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
• Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
• Okulumuz faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
• Okulumuz bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,
• Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
• Okulumuz menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
• Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
• Yöntem Koleji'nin sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
• Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
• Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
• Uygulama/aplikasyon yönetmek,
• Yöntem Koleji tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
• Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
•Özel Öğretim Kurumları ile Milli Eğitim mevzuatı başta olmak üzere, mevzuat ile öngörülen veya sözleşmeler ile kararlaştırılan iş ve işlemler ile yükümlülüklerin usulünce yerine getirilebilmesi,
•Ücretsiz/İndirimli okuma başvuruları ve sonuçları, okulumuzda düzenlenen toplantılar, görüşme günleri ve etkinliklere ilişkin bilgilendirmede bulunulması,
•Velilerimiz ve öğrencilerimiz ile iletişime geçilmesi, öğrencinin hal ve gidişatına ilişkin hususlarda gerekli öneri ve bildirimlerin yapılması,
•Acil durumlarda bilgi verilmesi,
•Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi,
•İnternet sitesi ile diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, elektronik posta gönderilmesi,
•Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları ile paylaşılması,
•Veri sahibinin talep ettiği konularda kendisine bilgi iletilmesi,
•Veri sahibinin şikayet ve bildirimlerine cevap verilmesi,
•Okulumuz bünyesindeki birimler ile resmi kurumlar arasında bilgilendirme, koordinasyon ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
•İhtiyaç duyulduğunda sağlık, güvenlik ve eğitim gibi konularda yetkili kişilerle bilgi paylaşılması,
•Personel ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, iş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI


Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Yöntem Koleji, bu kişisel verileri hizmet ve ürün sağlamak amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Yöntem Koleji’ne ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.


Yöntem Koleji’nin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz hâlinde, bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz  işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.


Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI


Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.


Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;


•Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ


Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği takdirde hakkına yönelik açıklamaları içeren taleplerini, yazılı ve imzalı dilekçe ile Sille Ak Mahallesi, İsmail Kaya Caddesi, Örnektepe Sokak No:23 Selçuklu/Konya adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilir.